27 / 100

maxtex.trade@gmail.com>Adatkezelési tájékoztató

https://devifashions.hu/
weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére.

Bevezetés

A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése

Név / cégnév: Max Tex Trade Kft
Székhely: 1087. Budapest, Kőbányi út 31. 6.ép. D2
Adószám: 27854792-2-42
Cégjegyzékszám 01-09-400698
Weboldal megnevezése, címe: Devi Fashions Hungary
https://devifashions.hu/
Az adatkezelési tájékoztató
elérhetősége:

Az adatkezelő elérhetőségei

Név / cégnév: Chauhan Helga  Max Tex Trade Kft
Székhely: 1087. Budapest, Kőbányi út 31. 6.ép. D2
Levelezési cím: 1087. Budapest, Kőbányi út 31. 6.ép. D2
E-mail: maxtex.trade@gmail.com
+36307152629

Fogalommeghatározások

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi
  Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált
  vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek
  összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás
  vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás,
  terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
  összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
  megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
  ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében
  személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
  (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes
  személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító,
  például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
  természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
  vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
  azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
  ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok
  kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
  meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
  tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére
  vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
  meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és
  megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az
  érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet
  útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok
  kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens:a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
  vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
  megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy
  az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
  vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik,
  függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy
  egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban
  férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az
  említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
  adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
  szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
  ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az
  adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az
  adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
  kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a
személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös
figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett
számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a
szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek
azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél
hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű
archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai
vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok
megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is
ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre
vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során
az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a
konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az
eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az
érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai
törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az
érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési
hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának
jogával.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket,
azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért
személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat
megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos
következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban
regisztráció nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes
adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az
adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más
jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben,
telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Weboldalon történő regisztráció

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.

A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik.
Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a
kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik
meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a
kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben,
telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő
azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz
szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre
szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben
a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a
tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Megrendelés leadása

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló
e-mail küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja
kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a
kapcsolattartás és számlázás miatt.

A adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés
jogszabályi előíráson alapul.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás
visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor
visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik
meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a
kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése
jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben,
telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre
szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a
fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a
tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Számlakiállítás

Az adatkezelés célja elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként.
Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.

Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás
visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor
visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik
meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a
kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése
jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon
vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre
szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a
fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a
tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Hírlevél küldés

A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és
ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.
Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a
kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem,
hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk
kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek,
információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül
leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása
időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási
adatait közölte velünk.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó
előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató
reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor
megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó
hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait
kezelje.

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles
megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet
küldeni.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik.
Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a
kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik
meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a
kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő
link alapján.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy
levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem
szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem
szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön
teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad
meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött
hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és
olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés
állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési
adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a
weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie)
küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a
szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.
Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben
a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban
bármikor törölje a böngészőkből.

Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel
személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon
keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési
lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók
tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a
felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter,
Pinterest stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások,
bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok,
blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a
felhasználó nyilvános profilképe is.

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.

Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás
szerint.

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás
szerint.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető
szabályozás szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető
szabályozás szerint.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.
Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen
személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal
üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa.
Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a
felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást

□ használja □ nem
használja

Google Analytics alkalmazása esetén:

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére
a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja,
hogy
kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a
honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének
részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.Az adatokat a Google
szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az
adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:
Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript
jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét.
A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára,
hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb
újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem
akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások
részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a
fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen:
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/priva
cy/google_privacy_policy_hu.pdf

Adatfeldolgozók

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja.
Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak
férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos
kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a
weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a
tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy
szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon
alapuló adatkezelés.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy
cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen
forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30
napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát
módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül
intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön
kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által
megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A
zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok
tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül
megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen.
A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb
15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk,
és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így
lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön
érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldóan.Amennyiben az
Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a
hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
  április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
  történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
  rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
  információszabadságról.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.
  évi LXVI. törvény
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
  335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
Látogassa meg a Devifashions.hu webüzletet a ShopManian